Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /func/head.php on line 37
Polityka prywatności JDC Poland - Jewish Community Center - Centrum Społeczności Żydowskiej
Facebook

O nas

Polityka prywatności JDC Poland

PEŁNA INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI JDC Poland

 

Niniejsza Informacja o Polityce Prywatności („Informacja”) zawiera informacje o działaniach w zakresie przetwarzania danych, podejmowanych przez Fundację Joint Distribution Committee Poland.

 

Administrator danych:

Fundacja Joint Distribution Committee Poland z siedzibą w Warszawie (00-021), ul. Chmielna 9a (zwana dalej „JDC" lub „my"), telefon: 22 6521754, e-mail: biuro@jccwarszawa.pl będzie administratorem odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe.

 

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Możemy przetwarzać następujące odpowiednie dane osobowe zebrane w trakcie Twojego zgłoszenia do programów JDC i uczestnictwa w nich, a także podczas Twoich kontaktów z nami:

 • Podstawowe informacje osobowe takie jak Twoje imię i nazwisko, miejsce i kraj urodzenia, data urodzenia, poprzednie imiona i nazwiska, adres, numery identyfikacyjne, adres e-mail oraz numer telefonu.
 • Informacje demograficzne takie jak płeć, wykształcenie, zawód wyuczony, zawód wykonywany oraz stan cywilny.
 • Informacje finansowe takie jak poziom dochodów oraz numer rachunku bankowego.
 • Dane dotyczące zdrowia, w tym informacje dotyczące historii zdrowotnej oraz obecnego stanu zdrowia.
 • Dane dotyczące przynależności religijnej, w tym Twojego uczestnictwa w ruchach, wydarzeniach i organizacjach związanych z kulturą żydowską. 
 • Zdjęcia, nagrania wideo oraz nagrania audio Twojego głosu, wizerunku, pozornego podobieństwa oraz innych cech osobowych.

 

Cele przetwarzania danych:

Cele, dla których zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz stosowne do nich kategorie danych są wymienione poniżej:

 

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe:

Kategorie danych osobowych

Podstawa prawna

Rejestracja i uczestnictwo w programach i wydarzeniach JDC;

Podstawowe informacje osobowe

Informacje demograficzne

Informacje finansowe

Dane dotyczące przynależności religijnej

Dane dotyczące stanu zdrowia

Umowa

Obowiązek prawny

Roszczenia prawne

Uprawniona działalność

Komunikacja oraz zapewnianie usług w zakresie newslettera;

Podstawowe informacje osobowe

Dane dotyczące przynależności religijnej

Zgoda

Uprawniona działalność

Zapewnianie pomocy socjalnej, osobistej oraz dofinansowań;

Podstawowe informacje osobowe

Informacje demograficzne

Informacje finansowe

Dane dotyczące przynależności religijnej

Dane dotyczące stanu zdrowia

Umowa

Obowiązek prawny

Uprawniona działalność

Prowadzenie, zarządzanie oraz administrowanie naszymi poszczególnymi działaniami w sposób skuteczny i odpowiedni;

Podstawowe informacje osobowe

Dane dotyczące przynależności religijnej

Uzasadnione interesy

Uprawniona działalność

Sporządzanie raportów dla darczyńców o dofinansowaniach;

Podstawowe informacje osobowe

Dane dotyczące przynależności religijnej

Zgoda

Uzasadnione interesy

Uprawniona działalność

Publikowanie zdjęć, obrazu wideo oraz nagrań dźwiękowych służących ogólnym celom promocyjnym i pozyskiwaniu funduszy przez JDC;

Podstawowe informacje osobowe

Zdjęcia, obraz wideo oraz nagrania dźwiękowe

Dane dotyczące przynależności religijnej

Zgoda

Uprawniona działalność

Wypełnianie obowiązków księgowych oraz podatkowych związanych z dofinansowaniami;

Podstawowe informacje osobowe

Informacje demograficzne

Informacje finansowe

Obowiązek prawny

Stosowanie się do korporacyjnych obowiązków finansowych, wezwań i żądań prawnych; ustalenie i dochodzenie roszczeń prawnych oraz obrona przed roszczeniami prawnymi.

Podstawowe informacje osobowe

Informacje finansowe

Dane dotyczące przynależności religijnej

Dane dotyczące stanu zdrowia

Obowiązek prawny

Roszczenia prawne

Uprawniona działalność

 

 

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawy prawne, na które najprawdopodobniej będziemy się powoływać w kwestii przetwarzania Twoich danych osobowych to:

 • Umowa[1]: stosujemy tę podstawę prawną, jeśli przetwarzanie przez nas danych jest konieczne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub aby na Twoją prośbę poczynić kroki w celu zawarcia umowy. Podstawa ta obejmuje realizację naszych obowiązków oraz egzekwowanie praw wynikających z umowy - włączając w to rejestrację i uczestnictwo w programach i wydarzeniach JDC oraz stosowanie się do wymogów przyznawania dofinansowania w przypadku wnioskowania o takie dofinansowanie. Jeśli nie dostarczysz nam niezbędnych informacji, Twoje uczestnictwo w odpowiednich programach może zostać odroczone lub uznane za niemożliwe.
 • Obowiązek prawny[2]: przetwarzamy dane, jeśli jest to konieczne, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne takie jak, na przykład, obowiązki związane ze sprawozdawczością dla celów podatkowych oraz prowadzenie księgowości.
 • Uzasadnione interesy[3]: powołujemy się na uzasadniony interes, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. Zarówno my jak i strona trzecia posiada uzasadnione interesy w zakresie prowadzenia, zarządzania lub administrowania naszymi poszczególnymi operacjami w sposób skuteczny i poprawny, a także - w związku z tymi interesami - przetwarzania Twoich danych. Twoje dane nie będą przetwarzane na tej podstawie, jeśli interesy nasze lub strony trzeciej będą miały charakter podrzędny w stosunku do Twoich własnych interesów lub podstawowych praw i wolności.
 • Zgoda[4]: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli - i w stopniu w jakim - udzieliłeś nam danej zgody na ich przetwarzanie. Prosimy o Twoją zgodę, aby komunikować się z Tobą i wysyłać Ci newslettery, lub w celu umożliwienia nam wykorzystywania i publikowania Twoich zdjęć, obrazów wideo i nagrań dźwiękowych dla ogólnych celów promocyjnych i w celu pozyskiwania funduszy przez JDC. Możemy poprosić Cię o Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych - takich jak dane o przynależności religijnej czy dotyczące zdrowia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli powołaliśmy się na Twoją zgodę jako podstawę przetwarzania – możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Jednak nawet jeśli tak postąpisz - nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem działań podjętych przez nas przed cofnięciem przez Ciebie zgody.

 

Będziemy przetwarzać szczególne kategorie Twoich danych osobowych tylko jeśli będzie miała zastosowanie jedna lub więcej podstaw do przetwarzania takich danych. Działalność naszej fundacji służy celom charytatywnym, dlatego też możemy przetwarzać informacje o przynależności religijnej, takie jak uczestnictwo w ruchach, organizacjach lub wydarzeniach związanych z kulturą żydowską, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych dotyczy osób mających z nami regularny kontakt. Dodatkowe podstawy prawne, na które najczęściej możemy się powoływać w kwestii przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych są opisane poniżej:

 • Zgoda[5]: Udzieliłeś wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych dotyczących przynależności religijnej oraz danych osobowych dotyczących zdrowia. Jeśli powołaliśmy się na zgodę jako podstawę przetwarzania - możesz wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Jednak nawet jeśli tak postąpisz - nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem działań podjętych przez nas przed cofnięciem przez Ciebie zgody.
 • Roszczenia prawne[6]: Przetwarzanie danych jest konieczne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń prawnych lub do obrony przed roszczeniami prawnymi. Może tu chodzić o roszczenia, z którymi występujemy my sami, Ty oraz inni - włączając w to roszczenia dotyczące dofinansowań.
 • Uprawniona działalność[7]jako fundacja o celu religijnym przetwarzamy Twoje dane dotyczące przynależności religijnej i dane osobowe dotyczące zdrowia w trakcie naszej uzasadnionej działalności pod warunkiem, że przetwarzanie dotyczy wyłącznie Ciebie jako członka lub byłego członka JDC lub Ciebie jako osoby, która utrzymuje z nami regularny kontakt w związku z naszymi celami i że takie dane osobowe nie są ujawniane poza JDC bez Twojej zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim z następujących powodów:

 • W obrębie Grupy JDC: dane osobowe mogą być przekazywane do The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc. z siedzibą w Nowym Yorku, adres: 220 East 42nd Street, Suite 400, Nowy Jork, NY 10017, USA. W każdym wypadku, przekazywanie danych odbywa się w celu prowadzenia, zarządzania lub administrowania naszymi działaniami w skuteczny i poprawny sposób; w celu administrowania programami JDC, komunikowania się z darczyńcami, monitorowania i zapewnienia zgodności ze stosownymi procedurami wewnętrznymi (np. z korporacyjnymi obowiązkami finansowymi), a także w celu odpowiadania i stosowania się do wszelkich wymogów związanych z dofinansowaniami oraz do wymogów prawnych. Dodatkowo, w sytuacji, w której nasza fundacja zostałaby zamknięta i został utworzony nowy podmiot JDC lub w której nasza działalność i/lub pracownicy zostaliby przeniesieni w całości lub w części do nowego podmiotu JDC świadczącego usługi na Twoją rzecz, Twoje dane osobowe będą mogły zostać przekazane do tego nowego podmiotu JDC przed transakcją lub po niej z zastrzeżeniem wszelkich praw zagwarantowanych przez stosowne przepisy prawne - włączając w to przepisy obowiązujące w jurysdykcji, w której ten drugi podmiot jest umiejscowiony.
 • Darczyńcy oraz/lub agencje partnerskie, włączając w to UJA-Federation of New York, The Jewish Federations of North America oraz ich Sieciowe Społeczności (Network Communities) (więcej informacji dotyczących Sieciowych Społeczności JFNA znajduje się na stronie: https://jewishfederations.org/network-communities) oraz polski rząd i władze lokalne. W każdym przypadku, przekazywanie danych odbywa się w celu zarządzania dofinansowaniami;
 • Szczególne strony trzecie: włączając w to banki, darczyńców, niezależnych doradców zewnętrznych (np. audytorzy, prawnicy), zwłaszcza w celu zarządzania płatnościami i ich dokonywania, komunikowania się z Tobą i ze stronami trzecimi oraz reagowania na oficjalne wezwania i stosowania się do wymogów prawnych.
 • Sprzedawcy: w trakcie trwania programów JDC możemy korzystać z usług różnych podmiotów przetwarzających dane i zewnętrznych dostawców usług w celu przetwarzania Twoich danych osobowych do konkretnych celów w naszym imieniu i zgodnie z wydanymi przez nas instrukcjami. Podmioty przetwarzające dane mogą przechowywać Twoje dane osobowe w zabezpieczonych scentralizowanych bazach danych z ograniczonym dostępem, w formie wydruku bądź w formie elektronicznej. Elektroniczne bazy danych mogą być zarządzane wyłącznie przez specjalnie upoważnionych administratorów i takie bazy danych będą dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób. Dane osobowe mogą być udostępnione takim sprzedawcom dla potrzeb danego systemu czy usługi, z zastrzeżeniem zapisów umowy/umów dotyczących przetwarzania danych zawartej/zawartych pomiędzy JDC i danym sprzedawcą. Podmioty przetwarzające dane będą przetwarzać dane osobowe przez czas nie dłuższy niż okres obowiązywania zawartej z nimi umowy dotyczącej przetwarzania danych.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

JDC może przekazać Twoje dane osobowe - w związku z celami przetwarzania i ujawnieniami określonymi powyżej - swojemu podmiotowi dominującemu, The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc. („JDC, Inc.”), usługodawcom, dostawcom oraz zewnętrznym doradcom na terytorium, takim jak Stany Zjednoczone, którzy mogą nie zapewnić poziomu ochrony danych osobowych równego temu zapewnianemu przez Twój kraj pochodzenia. W takich przypadkach dopilnujemy, aby dane osobowe podlegały środkom bezpieczeństwa, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony jaki jest zapewniany przez regulacje prawne dotyczące prywatności danych w UE (takie jak unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO). Prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@jccwarszawa.pl, jeśli chcesz otrzymać od nas kopię informacji o środkach zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy przekazywaniu danych osobowych za granicę. Jednocześnie musimy zaznaczyć, że przekazywanie danych za granicę może wiązać się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza że w kraju odbiorcy danych pewne nieupoważnione strony trzecie mogą uzyskać nieuzasadniony dostęp do wspomnianych danych i możesz nie być w stanie wyegzekwować praw przysługujących podmiotowi, którego dane dotyczą oraz/lub swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec działań, które mogą wyrządzić szkodę Twoim danym osobowym oraz Twojemu prawu do prywatności. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak chronimy Twoje dane osobowe, kiedy są one przekazywane poza EOG, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem jdc-dpo@jdc.org.

 

Okres przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres dłuższy niż jest przez nas uznawany za konieczny do osiągnięcia celów, w których były one zbierane lub przetwarzane, lub też przez okres dłuższy niż wymagają tego stosowne regulacje prawne związane z czasem zatrzymywania danych. Twoje dane osobowe będą - w każdym przypadku - zatrzymywane przez okres Twojego uczestnictwa w programach JDC, a także później - tak długo jak obowiązują ustawowe wymogi w zakresie zatrzymywania danych lub jeśli ewentualne roszczenia wynikające z Twojego uczestnictwa jeszcze się nie przedawniły. Ustawowy obowiązek zatrzymywania danych przez okres co najmniej pięciu lat ma zastosowanie w przypadku danych osobowych znajdujących się w dokumentach księgowych, takich jak umowy, faktury, komunikacja i korespondencja biznesowa. Jednakże dostęp do takich danych osobowych będzie wówczas bardzo ograniczony. Takie dane osobowe zostaną usunięte z naszej dokumentacji lub odpowiednio zanonimizowane w momencie, gdy przestaną być potrzebne.

 

Twoje prawa:

 1. 1.       Prawo dostępu

Masz prawo otrzymać od nas potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, czy nie oraz - jeśli rzeczywiście są przetwarzane - możesz zażądać dostępu do tychże danych osobowych. Prawo dostępu odnosi się, między innymi, do informacji takich jak: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były lub będą ujawnione. Przysługuje Ci prawo do uzyskania jednej kopii danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania. Jeśli zażądasz dodatkowych kopii, możemy obciążyć Cię opłatą w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych.

 

 1. 2.       Prawo do sprostowania

Masz prawo do uzyskania od nas sprostowania dotyczącego nieprawidłowości w Twoich danych osobowych. W zależności od celów przetwarzania, możesz mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - również poprzez przekazanie dodatkowego oświadczenia.

 

 1. 3.       Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

W szczególnych okolicznościach masz prawo do uzyskania od nas usunięcia Twoich danych osobowych i w takich okolicznościach możemy być zobowiązani je usunąć.

 

 1. 4.       Prawo do ograniczenia przetwarzania

W szczególnych okolicznościach masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku, właściwe dane zostaną oznaczone i będą mogły być przez nas przetwarzane jedynie w niektórych celach.

 

 1. 5.       Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach masz prawo uzyskania od nas swoich danych osobowych, które nam przekazałeś - w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyn formacie. Masz również prawo do przekazywania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.

 

 1. 6.       Prawo do sprzeciwu oraz prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji

W każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, włączając w to profilowanie, i możesz zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu i z prawa tego skorzystasz, Twoje dane nie będą już przez nas przetwarzane w takich celach. Egzekwowanie tego prawa nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami. Takie prawo do sprzeciwu może jednak nie zaistnieć w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy lub w celu wykonania już zawartej umowy.

 

Dodatkowo, w pewnych okolicznościach - w wypadku zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji - masz prawo do uzyskania interwencji człowieka, aby wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować taką decyzję.

 

Jeśli przetwarzanie Twoich danych wynika z udzielonej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie, co jednak nie wpłynie na legalność przetwarzania danych sprzed jej wycofania. Ponadto, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w każdym momencie masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na Twój temat dla potrzeb takiego marketingu, w tym profilowaniu, w zakresie jaki odnosi się do takiego marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Twoje dane osobowe nie będą przez nas dłużej przetwarzane w takich celach.

 

Prawo do skarg i środków prawnych

Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: +48 22 531 03 00, telefax: +48 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Możesz również zwrócić się do sądu, jeśli Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone.

 

Zmiana Informacji o Polityce prywatności:

Możemy od czasu do czasu zmieniać tę Informację, aby wykonać nasze obowiązki prawne oraz dostosować się do wszelkich zmian w zakresie czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O tego typu zmianach poinformujemy Cię z wyprzedzeniem w taki sam sposób, w jaki po raz pierwszy poinformowaliśmy Cię o niniejszej Informacji. Możesz również sprawdzić, kiedy została wprowadzona ostatnia zmiana poprzez odnalezienie fragmentu “OSTATNIA AKTUALIZACJA” na samej górze niniejszej Informacji.

 

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania danych na podstawie niniejszej Informacji, prosimy o kontakt z Fundacją Joint Distribution Committee Poland, adres: ul. Chmielna 9a, 00-021 Warszawa, telefon: 22 6521754, adres e-mail: biuro@jccwarszawa.pl.

 

Możesz również zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem: jdc-dpo@jdc.org.[1] Podstawa prawna znajduje się w Artykule 6 ust. 1 lit. (b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) (“RODO”).

[2] Podstawa prawna do tego znajduje się w Artykule 6 ust. 1lit. (c) RODO

[3] Podstawa prawna do tego znajduje się w Artykule 6 ust. (1 lit. (f) RODO.

[4] Podstawa prawna do tego znajduje się w Artykule 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

[5] Podstawa prawna do tego znajduje się w Artykule 9 ust. 2 lit. (a) RODO.

[6] Podstawa prawna do tego znajduje się w Artykule 9 ust. 2 lit. (f) RODO.

[7] Podstawa prawna do tego znajduje się w Artykule 9 ust. 2 lit. (d) RODO.

Korzystanie z naszej strony oznacza zgod na wykorzystywanie plikw cookie, z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki.
Wicej informacji mona znale w Polityce plikw cookies.
Akceptuj Polityk plikw cookies (Nie pokazuj mi wicej tego powiadomienia).